Sponsored Links
Save Daughters Slogan in Hindi | Beti Bachao Quotes in Hindi | Beti Bachao Slogans in Hindi

1. Beti Abhishap Nahi Vardan Hai.
2. Beti Srishi Ka Mool Adhaar Hai.
3. Beti Sanskriti Ki Sanwaahak Hai.
4. Beti Sabhayta Ki Palanhaaar Hai.
5. Beti Ishwar Ki Anukampa Hai.
6. Beti Ek Anmol Dharahar Hai.
7. Beti Bhavishay Ki Janam Datri Hai.
 
Top